دوشنبه09:00 - 13:00 برای مجموعه لباس
سه‌شنبهبسته
چهارشنبه09:00 - 12:00 و از 13:00 - 16:00 برای توزیع لباس
پنج‌شنبهبسته
جمعهبسته
شنبهبسته
یکشنبهبسته