در صورت شکایت، از شما می خواهیم با داوطلب در حال انجام وظیفه تماس بگیرید تا در مورد شکایت بحث کنید و در صورت امکان بلافاصله به ان رسیدگی کنید. اگر این کار جواب نداد یا به طور رضایت بخش مورد رسیدگی قرار نگرفت، می توانید شکایت خود را به صورت کتبی به info@kledingbankamstelland.nl گزارش دهید و پس از ان ظرف سه روز کاری توسط هیئت مدیره مطلع خواهید شد.