به عنوان یک خدمات اجتماعی، Kledingbank وابسته به یارانه ها و کمک های مالی است. به همین دلیل، ما ANBI تایید شده است. اگر می خواهید از Kledingbank حمایت کنید، می توانید کمک مالی خود را به حساب منتقل کنید
NL32 INGB 0001 9621 42 به نام Stichting Kledingbank Amstelland.
کمک مالی شما زیر است شرایط کسر از اداره مالیات و گمرک.

کمک های مالی در نوع نیز از فروشگاه ها (لباس) و وب سایت ها استقبال می شود. لطفا برای اطلاعات بیشتر با Kledingbank تماس بگیرید: info@kledingbankamstelland.nl.