کمک مالی ATPI هلند

کارکنان ATPI Nederland در Aalsmeer مقدار زیادی لباس به Kledingbank اهدا کرده اند. ما می توانیم بسیاری از خانواده ها را با این در سال جدید خوشحال کنیم.