لباس اهدایی Girav

همچنین امسال ما لباس های جدیدی از Girav از محدوده خود دریافت کرده ایم. ما می توانیم بسیاری از بازدید کنندگان Kledingbank را با این خوشحال کنیم.